Kosovo Theater Showcase – theater performance ARTURO UI

20:00 – 21:30 / National Theater of Kosovo, Prishtina

Theater performance: ARTURO UI

In Albanian with English subtitles