Kosovo Theater Showcase – theater performance “Naten, Ma”

20:00 – 21:20 / National Theater of Kosovo

Theater performance “Naten, Ma”

Guest performance

In Albanian with English subtitles