Punëtoria për strategjinë e komunikimit

Më 17 dhjetor 2018, anëtarë të gjashtë organizatave kulturore të Kosovës ndjekën punëtorinë për strategji të komunikimit të përgatitur nga eksperti i Qendra Multimedia. Ky aktivitet organizohet brenda kornizës së programit Kultura për Ndryshim.